Zasady transportu drogowego

Transport drogowy to jeden z najpopularniejszych sposobów transportu towarów i osób. Codziennie tysiące pojazdów przemierza okoliczne drogi. Sprawdź, jakich zasad powinien przestrzegać każdy kierowca, lub przedsiębiorca zajmujący się tą dziedziną na co dzień.

Prawa i obowiązki, nakazy i zakazy

W transporcie drogowym bardzo ważnym jest, by trzymać się wyznaczonych zakazów i nakazów. Oprócz zwykłych przepisów drogowych, ustawodawca nakłada najróżniejsze ograniczenia na przewoźników osób oraz na firmy zajmujące się transportem towarów. Ustawodawca w Polsce w tym celu stworzył Ustawę o transporcie drogowym dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. Nr 124, poz. 1371). Zaczyna się od przepisów ogólnych, gdzie w pierwszym artykule podane są ogólne założenia ustawy. Dotyczy on podziału transportu na jego rodzaje: krajowy transport drogowy, międzynarodowy transport drogowy, niezarobkowy krajowy przewóz drogowy oraz niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy. W ustawie możemy również znaleźć informacje na temat zasad działania Inspekcji Transportu Drogowego, odpowiedzialności za naruszenie podstawowych obowiązków, lub ustaleń przewozu drogowego.

Licencja – transport drogowy

Przedsiębiorca, lub osoba fizyczna, która chce podjąć pracę jako przewoźnik w transporcie drogowym, zobligowana jest przez ustawodawcę do uzyskania odpowiedniej licencji. Po spełnieniu wszystkich warunków, udzielana jest ona na czas oznaczony, nie krótszy niż dwa lata i nie dłuższy niż pięćdziesiąt lat. Bardziej szczegółowe opisy znajdziemy w artykułach od piątego, do czternastego, w wyżej wymienionej ustawie. Warto pamiętać, że licencja może zostać cofnięta. Jest to zapisane w artykule piętnastym, a dokładniej licencja zostanie cofnięta, gdy:

  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją,
  • przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania do jej podjęcia.

Oczywiście cofnięcie licencji może zostać spowodowane nie tylko przez przedsiębiorcę, ale również poprzez bezprawne działanie jej aktualnego posiadacza, między innymi:

  • jeżeli posiadacz nie spełnia wymogów uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
  • rażąco naruszył warunki określone w licencji,
  • odstąpił licencję osobie trzeciej,
  • zaprzestał wykonywania działalności gospodarcze objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
  • jeżeli rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, lub kwalifikacji kierowców.

Jak widać powyżej, osoby zajmujące się transportem drogowym zmuszone są do przestrzegania wielu praw. Rhenus Logistics dba o to, by wszystkie formalności były dopełnione.  Inaczej mogą stracić możliwość wykonywania pracy, co może wiązać się z utratą klientów, a później z zamknięciem działalności. Oczywiście nie są to wszystkie prawa i obowiązki, nałożone przez ustawodawcę. Ustawa o transporcie drogowym zawiera ponad sto artykułów, które każdego roku mogą ulec zmianie. Warto więc pamiętać o regularnej lekturze ustawy.

 

About The Author

Reply